روکش صندلی آی ۴۰ I

روکش صندلی آی ۴۰ I

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b6_%db%b0%db%b4%db%b1%db%b6%db%b5%db%b3%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b6_%db%b0%db%b4%db%b2%db%b2%db%b4%db%b1%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b6_%db%b0%db%b4%db%b2%db%b3%db%b1%db%b8%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b6_%db%b0%db%b4%db%b4%db%b1%db%b5%db%b6%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b6_%db%b0%db%b4%db%b2%db%b4%db%b3%db%b6%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b6_%db%b0%db%b4%db%b2%db%b4%db%b5%db%b1